I - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: 8 PHÒNG

1. BAN GIÁM ĐỐC

2. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

3. PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ

4. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

5. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

6. PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

7. PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

8. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG: =>Xem chi tiết....

II - CÁC KHOA LÂM SÀNG: 17 KHOA LÂM SÀNG

1. KHOA KHÁM BỆNH

2. KHOA CẤP CỨU

3. KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

4. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

5. KHOA MẮT 

6. KHOA TAI MŨI HỌNG

7. KHOA RĂNG HÀM MẶT

8. KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC (ICU)

9. KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

10. KHOA SẢN

11. KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

12. KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG - BỎNG

13. KHOA TRUYỀN NHIỄM

14. KHOA NỘI TỔNG HỢP

15. KHOA NỘI TIM MẠCH - LÃO HỌC

16. KHOA NHI

17. KHOA LAO

18. KHOA NỘI SOI

III - CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG: 5 KHOA CẬN LÂM SÀNG

1. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

2. KHOA DINH DƯỠNG

3. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

4. KHOA DƯỢC

5. KHOA XÉT NGHIỆM